Privacy Statement

Mijn Energiefabriek, gevestigd aan Denemarkenweg 5, 7770 AG Hardenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mijnenergiefabriek.nl Denemarkenweg 5, 7770 AG Hardenberg 0523 272278

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Energiefabriek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnenergiefabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mijn Energiefabriek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Mijn Energiefabriek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Mijn Energiefabriek volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
  • Klanten, zo lang zij klant zijn van Mijn Energiefabriek
  • Oud- klanten, de informatie van oud klanten bewaren wij 5 jaar.Sommige klanten bestellen op rgelmatige basis producten bij Mijn Energiefabriek. Anderen alleen als dat voor hen op een bepaald moment nodig is. Om de dienstverelening aan klanten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen wij hen niet steeds naar hun naw gegevens. Als een klant vijf jaar niets bij Mijn Energiefabriek heeft besteld worden de gegevens uit Exact verwijderd.
  • Nieuwsbriefontvangers, alle nieuwsbrief ontvangers hebben voor 25 mei een mail gekregen met de vraag of wij hen mogelijk blijven mailen met nieuws over Mijn Energiefabriek en Zonnelichtmast.nl. Alle mensen die hebben aangegeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen zijn uit het adressenbestand verwijderd. Alle mensen die zich vanaf uitschrijven van de nieuwsbrief worden aangemerkt als unsubscribed. Om te kunnen voldoen aan hun wens niet meer te mailen, zullen deze gegevens (alleen mailadres) 3 jaar bewaard worden.
  • Acquisitie, Om de klantenportefeuille van Mijn Energiefabriek verder uit te breiden benadert Mijn Energiefabriek potentiele klanten via de telefoon. Tijdens deze gesprekken wordt expliciet toestemming gevraagd om vaker te mogen bellen. Indien de contactpersoon aangeeeft dit niet te willen worden alle gegevens van de persoon verwijderd, behalve de ‘bedrijfsnaam’ en ‘voor en achternaam’ en de mail met de ingetrokken toestemming. Na een periode van twee jaar worden deze gegevens verwijderd. De gegevens worden bewaard om een benchmark te kunnen maken van het totale adressenbestand en de stand van zaken van de acquisitie voor Mijn Energiefabriek te kunnen bepalen. Daarnaast kan door het bewaren van de gegevens er ook voor gezorgd worden dat de persoon in kwestie echt niet meer wordt benaderd door Mijn Energiefabriek.
  • Gegevens via de website De gegevens die mensen invullen op de website van Mijn Energiefabriek of Zonnelichtmast.nl worden twee jaar bewaard. Deze gegevens worden bewaard om de conversie van de website te kunnen meten en de prestaties over de jaren te kunnen vergelijken.
  • Wettelijke gegevens, alle wettelijke gegevens bewaart Mijn Energiefabriek volgens de daarvoor geldende termijnen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mijn Energiefabriek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mijn Energiefabriek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mijn Energiefabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Mijn Energiefabriek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mijn Energiefabriek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mijn Energiefabriek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijn Energiefabriek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijnenergiefabriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mijn Energiefabriek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mijn Energiefabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mijnenergiefabriek.nl